Zapisy

Formularz zapisu

Regulamin kursów organizowanych przez Polska Akademię Piękna, podlegającą pod Polska Akademię Rozwoju i Sportu z dn. 10.09.2018 roku.

§ 1.Wyjaśnienie pojęć

1. Organizatorem kursów jest Polska Akademia Rozwoju i Sportu – Polska Akademia Piękna (dalej skrót PARiS/PAP) NIP: 9462409969, REGON: 060649840
2. PAP organizuje kursy kosmetyczne zwane dalej kursem. Szczegółowa lista kursów znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.kursy-kosmetyczne.pl
3. Uczestnikiem kursu jest pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zgłoszenia na kurs za pomocą formularza zgłoszenia przesłanego w formie papierowej na adres spółki lub elektronicznej przez stronę internetową www.kursy-kosmetyczne.pl lub na adres mailowy www.pap.kursy@gmail.com oraz dokonała płatności minimum pierwszej raty opłaty za kurs lub uzyskała w tym zakresie dofinansowanie lub refundację.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady usług świadczonych przez PAP i jego akceptacja jest niezbędna aby skorzystać z kursu.
2. Do zawarcia umowy szkoleniowej pomiędzy uczestnikiem kursu a organizatorem dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej na adres spółki lub elektronicznie przez stronę internetową www.kursy-kosmetyczne.pl lub na adres mailowy pap.kursy@gmail.com  oraz dokonania płatności minimum pierwszej raty opłaty za kurs.
3. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług szkoleniowych przyszły uczestnik oświadcza:
a. Nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych (lekarskich) do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.
b. Zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.
c. Posiada aktualne ubezpieczenie w postaci polisy pakietowej lub oddzielnej od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania kursu oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów prawidłowej realizacji kursu oraz celów reklamowych, zgodnie z rozumieniem ustawy z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 ze zm.
4. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zawarcia umów szkoleniowych.
5. Wyrażenie zgody przez uczestnika w zakresie umieszczenia jego imienia, nazwiska oraz specjalności instruktorskiej w ogólnodostępnej bazie absolwentów kursów a także wykorzystanie jego wizerunku dla potrzeb reklamowo – marketingowych PAP jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość odbywania kursu.
6. Udostępniony na formularzu zgłoszeniowym adres e-mail uczestnika jest wykorzystywany przed, w trakcie oraz po odbyciu kursu do przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących kursu, oferty PAP, partnerów PAP oraz materiałów reklamowych.
7. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku a także fotografowania zajęć oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez pisemnej zgody PAP
8. Materiały dydaktyczne udostępnione uczestnikom stanowią własność intelektualną ich autorów oraz PAP. Zabrania się ich wykorzystywania w formie słownej, pisemnej lub elektronicznej do celów innych niż związanych z odbywaniem kursu organizowanego przez PAP oraz przez podmioty nieuprawnione.

§ 3. Wydawane dokumenty

1. Podstawą do uzyskania zaświadczenia oraz certyfikatu o odbyciu kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego kurs oraz uregulowanie pełnej należnej opłaty.
2. W przypadku przekazania formularza zgłoszeniowego zawierającego błędne dane osobowe, na podstawie których zostanie zaświadczenie zawierające takie dane na wyraźny wniosek uczestniku kursu zostanie wystawiona nowa zaświadczenie oraz certyfikat, przy czym koszt ich sporządzenia w wysokości 50 zł obciąża uczestnika.
3. W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału zaświadczenia lub certyfikatu na wniosek uczestnika zostanie wystawiony duplikat, przy czym koszt jego sporządzenia w wysokości 50 zł obciąża uczestnika.

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika kursu

1. Uczestnik kursu ma prawo:
a. rezygnacji z odbywania kursu na zasadach określonych w § 13.
b. wglądu w swoje dane osobowe przekazane PAP, poprawienia ich oraz wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie ich wykorzystywania;
2. Do obowiązków uczestnika należy:
a. stosowanie się do regulaminu odbywania kursu PAP oraz regulaminu obiektu na którym odbywają się zajęcia;
b. złożenie odpowiednich dokumentów osobowych w wyznaczonym terminie;
c. uregulowanie należnej opłaty za kurs w całości w terminach określonych w regulaminie oraz ofercie;
d. zgłoszenie do organizatora o wzięciu udziału w ofercie promocyjnej (komentarze, udostępnienia, oznaczenia i promocje) najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia.
e. powstrzymanie się od zachowań agresywnych, niebezpiecznych oraz zagrażających zdrowiu lub życiu innych uczestników oraz prowadzącego;
f. wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na numer konta: 63 1140 2004 0000 3602 7823 3250 – Polska Akademia Rozwoju i Sportu jest obowiązkiem i nie podlega zwrotu.

§ 5.

W sytuacji powtarzającego się i poprzedzonego upomnieniem naruszania obowiązków określonych w pkt 4.2. regulaminu uczestnik może zostać wykluczony całościowo lub częściowo od udziału w zajęciach.

§ 6.

Zabrania się spożywania alkoholu, innych środków odurzających oraz wyrobów nikotynowych, jak również przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających na zajęciach pod rygorem wykluczenia.

§ 7.

Uczestnik kursu zobligowany jest do odebrania zaświadczenia oraz certyfikatu o ukończeniu kursu w terminie 3 miesięcy od jego zakończenia.

§ 8.

Uczestnikowi kursu przysługuje prawo wzięcia udziału w egzaminie oraz egzaminie poprawkowym organizowanych przez PAP dla każdej edycji kursu, w terminie 3 miesięcy od ukończenia kursu.

§ 9. Prawa i obowiązki PAP

1. PAP ma prawo odwołania poszczególnych kursów w przypadku braku zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników, spełniającej wymogi utworzenia grupy. W tym przypadku uczestnikowi kursu przysługuje niezwłoczny zwrot 100 % opłaty za odbywanie kursu na podany przez siebie rachunek bankowy.
2. PAP ma obowiązek dochowania staranności aby organizowane kursy były realizowane na najwyższym poziomie.

§ 10. Odpowiedzialność

1. PAP zobowiązuje się do udzielenia pomocy w sytuacji zaistnienia zagrożenia dla uczestnika lub jego mienia .
2. PAP nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika jeżeli uszkodzenie lub utrata były spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem, działaniem lub zaniechaniem innego uczestnika, osoby trzeciej nie uczestniczącej w świadczeniu usług lub siłą wyższą.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Rozwoju i Sportu Bartosz Klecha z siedzibą w ul. Wyzwolenia 131B, 20-368 Lublin,
2. Kontakt mailowy z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem pap.kursy@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy oraz
w przypadku odbycia szkolenia umieszczenia w rejestrze szkoleń prowadzonym przez Polską Akademię Rozwoju i Sportu Bartosz Klecha z siedzibą w ul. Wyzwolenia 131B, 20-368 Lublin
Podstawą do przetwarzania danych osobowych są:
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą –art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.
Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą –art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług –art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Zgodnie z  art. 5 ust.1 lit. e RODO1 dane osobowe przechowywane będą w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe mogą być przechowywane przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotyczącej współpracy oraz wzięcia udziału w szkoleniu.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdy uczestnik ma prawo składać reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez PAP w trakcie trwania kursu lub w terminie 30 dni od jego zakończenia.
2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby PAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy www.sport-kursy.pl
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osobowe, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny oraz powód złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
4. PAP zobowiązuje się do udzielenie informacji dotyczącej formy rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 od otrzymania zgłoszenia.
5. PAP informuje zgłaszającego o decyzji podjętej w sprawie reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

§ 13. Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez uczestnika możliwe jest w formie pisemnej na adres siedziby PAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres pap.kursy@gmail.com w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba, że w tym okresie rozpocznie się realizacja usług szkoleniowych na rzecz uczestnika lub innych wyjątków określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2003 o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Po upływie 14 dni od zawarcia umowy lub rozpoczęcia świadczenia usługi uczestnik może wypowiedzieć ją z zachowaniem miesięcznego terminu zgodnie z ustawą. Uczestnik może wtedy ubiegać się o zwrot pobranej opłaty w wymiarze proporcjonalnym do części niezrealizowanej usługi, po potrąceniu wydatków poniesionych przez PAP, zgodnie z przepisem art. 746 k.c.
3. W przypadku odstąpienia od umowy ze strony kursanta, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. PAP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie o czym zostanie podana informacja na stronie internetowej oraz przesłana do uczestników kursów.
2. Po dokonaniu zmiany regulaminu uczestnik kursu ma 30 dni aby zgłosić zastrzeżenia, zaakceptować lub nie zaakceptować wprowadzone zmiany. Po upływie wskazanego terminu przyjmuje się, że zmiany zostały zaakceptowane przez uczestnika.
3. Ewentualne spory powstałe  z tytułu wykonania umowy będą rozstrzygane polubownie a przy braku takiej możliwości przez właściwy sąd powszechny.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2018 r. i obowiązuje uczestników kursów, którzy zawarli umowę świadczenia usług szkoleniowych po tym dniu.

Masz pytania dotyczące kursów kosmetycznych?
Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z nami